Leveringsvoorwaarden

1. Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Chalans Dance Professionals, hierna ook te noemen; Chalans.

1.3 Chalans heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de gebruikte locatie te weigeren.

1.3 Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de te gebruiken locatie te houden aan de huisregels van de te gebruiken locatie alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.4 Bezoek aan de te gebruiken locatie is geheel op eigen risico. De (directie van) Chalans is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de te gebruiken locatie. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico.

1.5 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Chalans en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

1.6 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de te gebruiken locatie is uitsluitend toegestaan met toestemming van Chalans. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 

2. Inschrijving - boekingen - reserveringen

2.1 Chalans heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

Groepsles
2.2 Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij Chalans schriftelijk een ander termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk of via e-mail geschieden.

2.3 Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Indien cursist besluit tot het niet verder volgen van de lessen, blijft het volledige lesgeld verschuldigd.

Workshops
2.4 Na inschrijving is de contactpersoon het volledige lesgeld van een workshop verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de workshop te geschieden tenzij Chalans schriftelijk een andere betalingsregeling met de contactpersoon is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk of via e-mail geschieden.

2.5 Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Indien contact persoon besluit tot het annuleren van een workshop blijft het volledige lesgeld verschuldigd.

Optredens
2.6 Na boeking van een optreden, verzorg door Chalans, is contact persoon het volledige boekingsgeld verschuldigd. Betaling van een boeking dient voor aanvang te geschieden tenzij Chalans schriftelijk een andere betalingsregeling met de contactpersoon is overeengekomen. Boekingen kunnen zowel mondeling, schriftelijk als via e-mail geschieden.

2.7 Restitutie van boekingsgeld is niet mogelijk. Indien contact persoon besluit tot het annuleren van een boeking blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
 

3. Annuleren

3.1 Chalans mag de cursus, workshop of optreden annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.. Ingeval van annulering door Chalans voor de aanvang van de cursus, workshop of optreden heeft men recht op terugbetaling van het volledige betaalde lesgeld of betaalde boekingsgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

3.2 Annulering door cursist of contact persoon is mogelijk. Wanneer cursist of contactpersoon besluit tot annulering van de te volgen cursus, workshop of optreden geldt voor annulering van de te volgen cursus, workshop of optreden het volgende;
a) Bij annulering meer dan 1 maand voor aanvangsdatum cursus, workshop of optreden is de cursist of contactpersoon niet gehouden enig bedrag aan Chalans te betalen.
b) Bij annulering meer dan 8 dagen voor aanvangsdatum cursus, workshop of optreden is de cursist of contactpersoon gehouden 50% van het lesgeld of boekingsgeld aan Chalans te betalen.
c) Bij annulering 7 dagen, of minder voor aanvangsdatum cursus, workshop of optreden is de cursist of contactpersoon gehouden 100% van het lesgeld of boekingsgeld aan Chalans te betalen.

4. De cursus

4.1 Bij inschrijving, doch uiterlijk op de eerste les-dag, dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:
1. de globale inhoud van de cursus
2. het aantal lessen

3. de tijdsduur van een les
4. de lestijden
5. de aanvang van de cursus
6. de frekwentie van de lessen
7. eventuele overige verplichtingen

4.2 De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde instructor/instructrice volgens de normen van de Nederlandse Paaldans Federatie, hierna te noemen; N.P.F., die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

4.3 De cursist moet aan het einde van de cursus in de gelegenheid gesteld worden om een officieel paaldans examen te doen (examen N.P.F.). De cursus dient hierop kwalitatief en inhoudelijk aan te sluiten

4.4 De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en Chalans bepaald.  
Dit geldt niet voor cursisten die zelf kiezen om lessen niet te volgen.

 

5. Overige verplichtingen

5.1 De tariefstelling en de lesstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens de duur van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. 

5.2 Bij overtreding van dit verbod verplicht de cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal 450,- Euro per overtreding aan Chalans, onverlet een verdere schadeclaim van Chalans en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.  
Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie: 
Indien de cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in (regel 5.2) is vervat.
Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en Chalans dit expliciet aangeeft. 
Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.  
Deze lessen/cursussen worden alleen gegeven aan:
a) Personen die staan ingeschreven bij de N.P.F. (Nederlandse Paaldans Federatie) als zijnde in opleiding voor het beroep instructor/trice.
b) Personen die in het bezit zijn van een  N.P.F.-diploma of deelcertificaat. 

5.3 Alle zaken, documenten, lesmateriaal en data die door Chalans aan de cursist, instructor of instructrice ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van Chalans. De cursist, instructor of instructrice is verplicht al deze zaken op eerste verzoek van Chalans te retourneren. Bij overtreding van dit verbod verplicht de cursist, instructor of instructrice zich tot het betalen van een boete van minimaal 250,- Euro per dag dat cursist, instructor of instructrice ingebreke blijft aan Chalans, onverlet een verdere schadeclaim van Chalans.

5.4 Zonder schriftelijke toestemming van Chalans is het de cursist, instructor of instructrice bovendien niet toegestaan om bescheiden of gegevens die aan Chalans toebehoren in privé-bezit te houden, te kopiëren en/of aan derden ter inzage te geven, te overhandigen of op andere wijze te gebruiken. Tevens is het de cursist, instructor of instructrice niet toegestaan
om ter beschikking gestelde materialen op welke wijze dan ook te gebruiken,  buiten de door Chalans gegeven schriftelijke toestemming. Bij overtreding van dit verbod verplicht de cursist, instructor of instructrice zich tot het betalen van een boete van minimaal 750,- Euro per overtreding aan Chalans, onverlet een verdere schadeclaim van Chalans.

 

Werken bij Chalans

Chalans is regelmatig op zoek naar instructors voor het geven van lessen of workshops. Dit kan voor alle dansvormen zijn. Ook als je nog niet de juiste opleiding hebt gehad, kun je ons team komen versterken! Je kunt bij Chalans namelijk verschillende instructor opleidingen volgen. Ook zoeken we mensen die de catwalk opleiding willen doen.

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe locatie Maastricht

Oh wat zijn we heden blij... :-) Chalans maastricht heeft een nieuwe locatie ...

Lees meer

Still surching for a location

unfortunately our space in the center was canceled at the last minute. The build...

Lees meer

Start lessen Bring a friend

Sta jij al ingeschreven voor onze lessen? Laat je vrienden dan ook bij ons insch...

Lees meer

Aerial Movements Show 2022

WIJ WILLEN ER ZEKER BIJ ZIJN!! Dit mag je niet missen!! Aerial Movements Sho...

Lees meer

Bungee Fitness course starts Tuesday, September 6

NEW Bungee Fitness course for Beginners in Dancaholic!...

Lees meer

Beoordelingsbanner met de score op 1001activiteiten.nl